Στην ελατόφυτη αυτή θέση, παρατηρείται μια ποικιλία διαφορετικών πετρωμάτων.  Μέσα σε χαράδρα παρατηρούνται δολομιτικοί ασβεστόλιθοι της γεωτεκτονικής ζώνης Τρίπολης (ηλικίας Μέσου – Ανώτερου Τριαδικού) επωθημένοι (με τεκτονική επαφή) σε σχιστόλιθους και χαλαζίτες της Φυλλιτικής – Χαλαζιτικής σειράς. Εμφανίζονται επίσης τεμάχη βιτουμενιούχων απολιθωματοφόρων ασβεστόλιθων (πετρώματα στα οποία μπορεί να δημιουργηθεί πετρέλαιο). Στο σημείο που ξεκινάει το δημοφιλές μονοπάτι προς τα Ύδατα της Στυγός, εμφανίζονται επίσης παγετώδεις αποθέσεις προερχόμενες από παλιούς παγετώνες από τις κορυφές του Χελμού.