Πριν από το χωριό Πριόλιθος, υπάρχει μια χαρακτηριστική εμφάνιση της κλαστικής σειράς Πριολίθου, δηλαδή της βάσης της ενότητας Πίνδου. Πρόκειται για την μοναδική εμφάνιση των παλαιότερων πετρωμάτων της ενότητας Πίνδου στην περιοχή. Αναλυτικότερα, η σειρά αυτή περιέχει στρώματα ψαμμιτών – ιλυολίθων με ενστρώσεις ασβεστόλιθων με πυριτικούς κονδύλους.  Στα πετρώματα αυτά υπάρχουν συχνά φυτικά απολιθώματα, σπάνια αποτυπώματα Halobia (δίθυρα) και κωνόδοντα (πρώιμα ψάρια ηλικίας 237-227 εκ. χρόνων!-Κάρνιο). Το χωριό Πριόλιθος συμμετείχε στον απελευθερωτικό αγώνα κατά τον Β παγκόσμιο πόλεμο.