Έκταση

6116.60ha

Προστασία

Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (Site of Community Importance – SCI)

Περιγραφή

Η περιοχή GR2320005 βρίσκεται στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο, νότια της πόλης του Αιγίου, περιλαμβάνοντας τα όρη Μπαρμπάς και κλωκός.

Ο Μπαρμπάς έχει υψόμετρο 1615 μ. και αποτελεί την ανατολική απόληξη του Παναχαϊκού όρους, ενώ  ο Κλωκός είναι ένα μικρό απομονωμένο βουνό με μέγιστο υψόμετρο 1779 μ. Ο ποταμός Σελινούντας ρέει από την περιοχή της Βλασίας σχηματίζοντας ένα απότομο, βαθύ φαράγγι που χωρίζει τα δύο όρη και έχει εξέχουσα σημασία για την άγρια χλωρίδα της περιοχής. Μεγάλο μέρος των ορεινών όγκων καλύπτεται από δασική βλάστηση, με σπουδαιότερα τα δάση της κεφαλληνιακής ελάτης, της χαλεπίου πεύκης και των αείφυλλων πλατύφυλλων με κυριότερα είδη το πουρνάρι,  την αριά, την κουμαριά, το φιλλύκι και το σχίνο. Σημαντική είναι και η παραποτάμια βλάστηση που ακολουθεί την κοίτη του ποταμού σχεδόν καθ ‘όλο το μήκος της και αποτελείται από πλατάνια, ιτές, λιγαριές, πικροδάφνες, κ.α.

Τύποι Οικοτόπων

Οι τύποι οικοτόπων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντώνται στην περιοχή είναι οι  εξής:

  • 3280: Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες τους
  • 3290: Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo – Agrostidion
  • 4090: Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους
  • 5210: Δενδρώδη mattorals με Juniperus spp.
  • 8140: Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου
  • 8210: Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
  • 924A: (Θερμόφιλα δρυοδάση  της Αν.  Μεσογείου  και της  Βαλκανικής)
  • 92C0: Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)
  • 9540: Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου

Σημαντικά Είδη Χλωρίδας

Από τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ δεν καταγράφηκε κάποιο είδος, αλλά από τα «άλλα σημαντικά είδη» καταγράφηκαν τα εξής: Abies cephalonica, Asperula arcadiensis, Aurinia moreana, Campanula topaliana subsp. cordifolia, Fritillaria graeca.

Γεωλογία

Ο Ορεινός όγκος Μπάρμπα και Κλωκού γεωλογικά ανήκει στη ενότητα Ωλονού-Πίνδου. Συναντούμε πλακώδεις ασβεστόλιθους ανοικτού γκρί, τεφρού και βυσσινέρυθρου χρώματος (Ανώτερου Κρητιδικού) και ραδιολαρίτες με εναλλαγές ερυθρών, πράσινων πηλιτών και κερατολίθων (Ανώτερο Ιουρασικό-Κατώτερο Κρητιδικό). Πλησίον των Ραδιολαριτών έχουμε συχνά εμφάνιση του φλύσχη με εναλλαγές στρωμάτων ψαμμιτών και μαργών (Παλαιόκαινο – Ηώκαινο). Τέλος στον Κλωκό εμφανίζονται και συμπαγή στρώματα κροκαλοπαγών με παρεμβολές στρώσεων πηλών (Πλειόκαινο).