Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση «Ανάπτυξη τεχνογνωσίας από ειδικούς εμπειρογνώμονες σχετικά με την εφαρμογή της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα», στο πλαίσιο υλοποίησης του πακέτου εργασίας ΠΕ 2.2 «Δικτύωση Εσωτερικού» της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», με Κωδικό MIS 5033267 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510110.

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ