Έχει έκταση 2473.35 εκτάρια και η βλάστηση χαρακτηρίζεται κυρίως από δάση κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica), μακκία, φρύγανα, λιβάδια και δενδροφυτέσεις.

Καταγράφονται σημαντικά είδη πανίδας που είτε είναι απειλούμενα ή/και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία, όπως:

  • τα λεπιδόπτερα Charaxes jasius, Cyaniris helena, Pieris ergane, Pseudophilotes bavius, Pyrgus alveus και Saturnia pyri,
  • ο ευρωπαϊκός δενδροβάτραχος (Hyla arborea),
  • η πελοποννησιακή γουστέρα (Podarcis peloponnesiaca),
  • η μεσογειακή χελώνα (Testudo hermanni),
  • ο ευρωπαϊκός λαγός (Lepus europaeus),
  • η αγριόγατα (Felis silvestris).

Η περιοχή εντάσσεται στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την Ορνιθοπανίδα «Όρος Χελμός (Αροάνια) – Φαράγγι Βουραϊκού και περιοχή Καλαβρύτων»» (GR2320013)

Σημαντικά είδη της ορνιθοπανίδας είναι ο Χρυσαετός (Aquila chrysaetos) και ο Μπούφος (Bubo bubo).